سوالات متداول

به تمامی سوالات شما پاسخگوییم

آپدیت نرم افزار

1. آیا اطلاعات وبگاه و نرم افزار دیجی مالیات به روز است ؟


2. آیا دیجی مالیات فقط از طریق سایت قابل دسترسی هست ؟

ثبت نام

1. آیا جهت دسترسی به قوانین ومقررات دیجی مالیات حتمی باید عضو دیجی مالیات شد؟


2. در چه صورت باید عضو دیجی مالیات شد؟


3. آیا عضویت در دیجی مالیات دارای هزینه می باشد؟

کتابخانه

1. کتابخانه شخصی چیست؟


2. آیا می توان یک ماده یا بخشنامه را به چندین طبقه بندی الصاق نمود؟


3. منظور از یادداشت شخصی چیست؟


4. آیا یادداشت شخصی امن است و می توان با نام کاربری برای همیشه از آن بهره برد؟

خدمات

1. منظور از هم اندیشی چیست؟


2. فایل آموزشی دیجی مالیات چه می باشند؟


3. آزمون های دیجی مالیات چیست؟